professor_pic
شهین اعوانی

مقاله‌های علمی پژوهشی

مقاله‌های علمی ترویجی

دروس ارائه شده

شرکت در شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و ...

داوری‌های انجام شده